infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl



strona główna > O FIRMIE > Aktualności > Akademia Archetonu > Akademia Archetonu - regulamin

Regulamin konkursu – Akademia Archetonu


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs na najciekawsze uzasadnienie wyboru zakupionego projektu autorstwa firmy Archeton Sp. z o.o., będzie zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Archeton Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-553, ul. Cystersów 9, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs prowadzony będzie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie art. 413. § 1. k.c.
4. Konkurs prowadzony będzie podczas trwania warsztatów organizowanych przez Organizatora 18 czerwca 2011 r., zwanych dalej „Akademią”.
5. Dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi mogą zostać umieszczone w elektronicznej bazie danych i wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych obecnie i w przyszłości, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora pracownicy Biur Regionalnych, pracownicy firm współpracujących z Organizatorem oraz podmioty zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu.
7. Konkurs zakończony będzie głosowaniem wytypowanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, na najciekawsze uzasadnienie wyboru projektu zakupionego przez Uczestnika Konkursu.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”, która spełnia łącznie następujące warunki:
1.1. ukończyła 18 lat;
1.2. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.3. w chwili przystąpienia do Konkursu jest posiadaczem projektu domu firmy Archeton Sp. z o.o.
1.4. wypełniła poprawnie formularz zgłoszeniowy do Konkursu mieszczący się na odwrocie zaproszenia na „Akademię”.
1.5. podała dane osobowe, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie oraz zaakceptowała Regulamin Konkursu;
1.6. jest uczestnikiem Akademii.

ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Zwycięzcy Konkursu, zwani dalej „Zwycięzcami”, zostaną wyłonieni z pośród uczestników Akademii, przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie ogłoszone przez Komisję 18 czerwca około godz. 15:00, podczas trwania Akademii.
3. Komisja w składzie trzyosobowym, wskaże 3 (trzy) najciekawsze uzasadnienia wyboru naszego projektu, spośród zakwalifikowanych zgłoszeń i przyzna trzy równorzędne nagrody.
4. Uczestnik musi zachować dowód zakupu projektu. Organizator ma prawo jego weryfikacji.
5. Prawidłowe zgłoszenie oprócz wypełnionego kuponu konkursowego, musi zawierać zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą uprawniały do wzięcia udziału w Konkursie.
6. O prawidłowości zgłoszeń decyduje Komisja. Za prawidłowe zgłoszenia będą uważane te, które będą zgodne z warunkami udziału w konkursie.
7. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia:
7.1. zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika,
7.2. zawierające nieprawdziwe dane,
7.3. zawierające niekompletne dane Uczestnika,
7.4. zawierające inne braki stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie poprzez kupon konkursowy wyłącznie raz.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są trzy komplety: mysz optyczna 4-portowy rozdzielacz USB.
2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani prawo żądania zamiany nagrody na inną.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja.
2. Komisja sporządzi protokoły z podaniem wyników swoich obrad. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie, dwa dni po zakończeniu Akademii tj. od 20.06.2011r.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 18 czerwca 2011 r. około godz. 15:00.
2. Organizator opublikuje listę Zwycięzców na stronie internetowej www.archeton.pl\akademia-archetonu
3. Organizator może dodatkowo ogłosić wyniki Konkursu w środkach masowego przekazu lub za pomocą środków informatycznych.

ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagroda będzie wręczana podczas ogłoszenia wyników Konkursu czyli 18 czerwca 2011r.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi za ewentualne wady wydanych nagród. Wszelkich roszczeń należy dochodzić od producentów nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwym miejscowo jest sąd w miejscu siedziby Organizatora.
4. Każdy z Uczestników Konkursu poprzez przystąpienie do niego i wypełnienie i podpisanie kuponu konkursowego akceptuje warunki tego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana obowiązywać będzie dla Uczestników, biorących udział w Konkursie.
6. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.
8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i zmieniania.
9. W przypadku odwołania konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.