FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Co zawiera projekt


Nasza dokumentacja jest:

Każdemu projektowi z naszej oferty odpowiada opracowanie w postaci kompletu 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej. Jeden egzemplarz to projekt architektoniczno-budowlany, który składa się z 3 części :
 • część architektoniczna:
  • rzuty parteru i pozostałych kondygnacji- pokazuje rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wymiary, powierzchnie, rozmieszczenie ścian, rozmieszczenie otworów drzwiowych, okiennych, urządzeń kuchennych i sanitarnych
  • rzut więźby dachowej - pokazuje układ elementów konstrukcyjnych dachu i ich przekroje, zestawienie elementów więźby dachowej
  • aksonometria więźby dachowej - przedstawia widok aksonometryczny więźby i jej elementów (dla dachów skomplikowanych)
  • rzut dachu - ukazuje jego kształt, wymiary, kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików i rur spustowych, pokazuje rozmieszczenie kominów i informuje o sposobie odwodnienia: rozmieszczeniu i rozmiarach rynien
  • przekroje - pokazują wszystkie elementy budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek od dachu do fundamentów tj. warstwy podłogi, stropów i dachu
  • elewacje - pokazują dokładny wygląd domu od frontu, z tyłu i z boków
  • zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej - wykazy okien i drzwi zawartych w projekcie i sposób ich otwierania
 • część konstrukcyjna: zawiera obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, rzuty fundamentów i płyt stropowych w skali 1:50, rysunki detali konstrukcyjnych (przekroje wieńców, nadproży), zestawienia np. stali.

 • Część architektoniczna i konstrukcyjna mają wspólny opis techniczny, który informuje o rozwiązaniach funkcjonalnych obiektu z zestawieniem jego powierzchni i kubatury, także o proponowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i wykończeniowych.
 • część instalacyjna: zawiera rysunki z rozmieszczeniem elementów instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej - w skali 1:50 oraz opis zastosowanych rozwiązań.

Wszystkie nasze rzuty, przekroje i elewacje są w skali 1:50!

Do projektu dołączone są kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby projektantów, którzy go opracowali.
Zobacz egzemplarz pokazowy dokumentacji projektowej

Do projektu dodajemy bezpłatnie:

Na życzenie inwestora wydajemy bezpłatnie:

Do projektu można zakupić dodatkowo:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.