FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > PORADNIK INWESTORA > BUDOWA DOMU > Ekologia i energooszczędność > Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Z początkiem 2013 roku rusza ogólnopolski, finansowany z funduszy UE, program wspierania budownictwa energooszczędnego. Instytucją dysponującą środkami w kwocie 300 mln zł na lata 2013-18 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na swojej stronie internetowej publikuje szczegółowe informacje o wymogach i procedurze postępowania dla zainteresowanych.
JAK ZBUDOWAĆ DOM JEDNORODZINNY Z DOPŁATĄ DO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO?
Schemat przedsięwzięcia krok po kroku

1. WYBRAĆ PROJEKT GOTOWY

Z myślą o inwestorach zainteresowanych dotacją, Archeton rozszerzył swoją ofertę i większość projektów zaprezentowanych w kolekcji Nowe projekty domów EKO 2013 spełniają wymogi niezbędne do osiągnięcia standardu energetycznego NF40*, dając inwestorowi możliwość ubiegania się o dopłatę w wysokości 30 tys. zł. Opracowano je w oparciu o szczegółowe wytyczne NFOŚ i GW**. Przegrody budowlane mają podwyższone parametry izolacyjności cieplnej, zaprojektowano wentylację mechaniczną z rekuperacją.
 • Można też wybrać każdy inny projekt z kolekcji projektów EKO i zlecić jego dostosowanie do wymogów programu. Adaptacja w Archetonie może też przewidywać zmianę technologii na drewniany szkielet prefabrykowany (więcej na domnamiare.pl).
 • Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego czy szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

2. ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Prawomocne pozwolenie na budowę jest jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o dotację (patrz p. 6). Architekt adaptujący przygotowuje adaptację wybranego projektu gotowego do warunków konkretnej lokalizacji oraz plan zagospodarowania działki. Tak opracowany projekt budowlany jest, jak w każdym innym przypadku, załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

3. ZLECIĆ OPRACOWANIE WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Projekt budowlany nie jest jedynym, koniecznym w toku procedur starania się o dotację. Należy wykonać także branżowe projekty wykonawcze, które cechuje większy stopień uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych. Wymóg ten wynika z bardzo precyzyjnych wytycznych NFOŚ i GW*** określających izolacyjność, szczelność połączeń, sprawność urządzeń grzewczych, wentylacyjnych itp.

4. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ PROJEKTU

Weryfikacja ma ocenić, czy projekt spełnia wymagania techniczne programu. Sprawdzeniu podlegają: projekt budowlany i wykonawcze projekty branżowe wraz z obliczeniami potwierdzającymi osiągniecie przez budynek standardu energetycznego i ze specjalnym oświadczeniem projektanta. Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji w formie listy sprawdzającej dołączane jest do wniosku o kredyt z dotacją (patrz p. 6 )
 • Weryfikacja projektu powinna poprzedzić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, aby w razie negatywnej oceny wprowadzić poprawki i dołączyć do wniosku zatwierdzony już przez weryfikatora projekt budowlany.

5. PODPISAĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

Umowa z wykonawcą jest wymagana przez bank udzielający kredytu z dotacją (patrz. p. 6). Budowę, najlepiej powierzyć jednej firmie. Kierownik budowy powinien mieć wiedzę i doświadczenie związane z budową domów energooszczędnych, a wykonawcy muszą być obeznani z izolacją mostków termicznych, szczelnością połączeń, stosowaniem zapraw i tynków termoizolacyjnych itp. Od ich fachowości zależy pozytywna weryfikacja robót budowlanych pod kątem ich jakości i zgodności z projektem (patrz p. 7).

6. ZŁOŻYĆ W BANKU WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ

Do wniosku trzeba dołączyć:
 • projekt budowlany z charakterystyką energetyczną budynku, , wykonaną zgodnie z wytycznymi NFOŚ i GW **
 • potwierdzenie pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego (patrz. p. 4),
 • kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,
 • potwierdzenie prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.
Przed podpisaniem umowy kredytowej w banku powinna tez zostać złożona umowa z wykonawcą robót budowlanych. (patrz p. 5).
 • Lista banków współpracujących z NFOŚ i GW w zakresie kredytowania budownictwa energooszczędnego, znajduje się na stronie internetowej funduszu.

7. ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ

Budowa wymaga specjalnego sposobu prowadzenia dokumentacji np. fotografowania jej istotnych etapów i detali. Każdy zastosowany na materiał i wyrób musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu, aprobaty techniczne, informacje o parametrach jakościowych itp. Przedsięwzięcie należy zakończyć najpóźniej w 3 lata od dnia podpisania umowy kredytowej z bankiem.

8. PRZEPROWADZIĆ ODBIÓR BUDYNKU I POWTÓRNĄ WERYFIKACJĘ

Ocenę spełnienia wymagań dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu. Sprawdza on całą dokumentację budowy i inne wymagane informacje np. protokoły wyników testu szczelności budynku, regulacji systemu wentylacyjnego i grzewczego oraz dokumenty potwierdzające zakup materiałów i urządzeń niezbędnych dla spełnienia wymagań programu.

9. WYSTĄPIĆ O DOTACJĘ

Inwestor, który zakończył przedsięwzięcie i skompletował dokumentację potwierdzającą osiągnięcie standardu energetycznego NF40, składa ją w banku wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Spełniwszy wszystkie wymogi może zostać beneficjentem programu. Dotacja w wysokości 30 tys. zł ma formę spłaty części kapitału przyznanego kredytu.
 • Beneficjent uiszcza należny podatek dochodowy związany z udzielonym ze środków NFOS i GW dofinansowaniem
 • Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu.
 • Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.
* wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie 40 kWh/m2rok
** wytyczne do programu priorytetowego
*** program priorytetowy

Data publikacji: 2013.02.07

Poradnik inwestora16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
25/11/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom za miastem
Kto z nas nie marzy o własnym domu stanowiącym prywatny azyl i schronienie przed wielkomiejskim hałasem, rozgardiaszem i wszędobylskim smogiem? Swój dom to swój dom i mało które mieszkanie w b...
24/06/2020WYBÓR PROJEKTU DOMU
Kostka znowu w grze
W czasach pilnej potrzeby ochrony klimatu, dachy budynków coraz częściej pokrywa się roślinami odzyskując tym samym tereny zajęte pod budowę domów dla zieleni......
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal
Reklama
Hörmann

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.