infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > BUDOWA DOMU > Ekologia i energooszczędność > Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Zatrzymać w nowym domu ciepło i pieniądze

Z początkiem 2013 roku rusza ogólnopolski, finansowany z funduszy UE, program wspierania budownictwa energooszczędnego. Instytucją dysponującą środkami w kwocie 300 mln zł na lata 2013-18 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na swojej stronie internetowej publikuje szczegółowe informacje o wymogach i procedurze postępowania dla zainteresowanych.
JAK ZBUDOWAĆ DOM JEDNORODZINNY Z DOPŁATĄ DO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO?
Schemat przedsięwzięcia krok po kroku

1. WYBRAĆ PROJEKT GOTOWY

Z myślą o inwestorach zainteresowanych dotacją, Archeton rozszerzył swoją ofertę i większość projektów zaprezentowanych w kolekcji Nowe projekty domów EKO 2013 spełniają wymogi niezbędne do osiągnięcia standardu energetycznego NF40*, dając inwestorowi możliwość ubiegania się o dopłatę w wysokości 30 tys. zł. Opracowano je w oparciu o szczegółowe wytyczne NFOŚ i GW**. Przegrody budowlane mają podwyższone parametry izolacyjności cieplnej, zaprojektowano wentylację mechaniczną z rekuperacją.
 • Można też wybrać każdy inny projekt z kolekcji projektów EKO i zlecić jego dostosowanie do wymogów programu. Adaptacja w Archetonie może też przewidywać zmianę technologii na drewniany szkielet prefabrykowany (więcej na domnamiare.pl).
 • Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część domu bliźniaczego czy szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

2. ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Prawomocne pozwolenie na budowę jest jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o dotację (patrz p. 6). Architekt adaptujący przygotowuje adaptację wybranego projektu gotowego do warunków konkretnej lokalizacji oraz plan zagospodarowania działki. Tak opracowany projekt budowlany jest, jak w każdym innym przypadku, załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

3. ZLECIĆ OPRACOWANIE WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Projekt budowlany nie jest jedynym, koniecznym w toku procedur starania się o dotację. Należy wykonać także branżowe projekty wykonawcze, które cechuje większy stopień uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych. Wymóg ten wynika z bardzo precyzyjnych wytycznych NFOŚ i GW*** określających izolacyjność, szczelność połączeń, sprawność urządzeń grzewczych, wentylacyjnych itp.

4. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ PROJEKTU

Weryfikacja ma ocenić, czy projekt spełnia wymagania techniczne programu. Sprawdzeniu podlegają: projekt budowlany i wykonawcze projekty branżowe wraz z obliczeniami potwierdzającymi osiągniecie przez budynek standardu energetycznego i ze specjalnym oświadczeniem projektanta. Potwierdzenie pozytywnej weryfikacji w formie listy sprawdzającej dołączane jest do wniosku o kredyt z dotacją (patrz p. 6 )
 • Weryfikacja projektu powinna poprzedzić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, aby w razie negatywnej oceny wprowadzić poprawki i dołączyć do wniosku zatwierdzony już przez weryfikatora projekt budowlany.

5. PODPISAĆ UMOWĘ Z WYKONAWCĄ

Umowa z wykonawcą jest wymagana przez bank udzielający kredytu z dotacją (patrz. p. 6). Budowę, najlepiej powierzyć jednej firmie. Kierownik budowy powinien mieć wiedzę i doświadczenie związane z budową domów energooszczędnych, a wykonawcy muszą być obeznani z izolacją mostków termicznych, szczelnością połączeń, stosowaniem zapraw i tynków termoizolacyjnych itp. Od ich fachowości zależy pozytywna weryfikacja robót budowlanych pod kątem ich jakości i zgodności z projektem (patrz p. 7).

6. ZŁOŻYĆ W BANKU WNIOSEK O KREDYT Z DOTACJĄ

Do wniosku trzeba dołączyć:
 • projekt budowlany z charakterystyką energetyczną budynku, , wykonaną zgodnie z wytycznymi NFOŚ i GW **
 • potwierdzenie pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego (patrz. p. 4),
 • kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,
 • potwierdzenie prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.
Przed podpisaniem umowy kredytowej w banku powinna tez zostać złożona umowa z wykonawcą robót budowlanych. (patrz p. 5).
 • Lista banków współpracujących z NFOŚ i GW w zakresie kredytowania budownictwa energooszczędnego, znajduje się na stronie internetowej funduszu.

7. ZREALIZOWAĆ INWESTYCJĘ

Budowa wymaga specjalnego sposobu prowadzenia dokumentacji np. fotografowania jej istotnych etapów i detali. Każdy zastosowany na materiał i wyrób musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu, aprobaty techniczne, informacje o parametrach jakościowych itp. Przedsięwzięcie należy zakończyć najpóźniej w 3 lata od dnia podpisania umowy kredytowej z bankiem.

8. PRZEPROWADZIĆ ODBIÓR BUDYNKU I POWTÓRNĄ WERYFIKACJĘ

Ocenę spełnienia wymagań dla wykonanego budynku przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu. Sprawdza on całą dokumentację budowy i inne wymagane informacje np. protokoły wyników testu szczelności budynku, regulacji systemu wentylacyjnego i grzewczego oraz dokumenty potwierdzające zakup materiałów i urządzeń niezbędnych dla spełnienia wymagań programu.

9. WYSTĄPIĆ O DOTACJĘ

Inwestor, który zakończył przedsięwzięcie i skompletował dokumentację potwierdzającą osiągnięcie standardu energetycznego NF40, składa ją w banku wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Spełniwszy wszystkie wymogi może zostać beneficjentem programu. Dotacja w wysokości 30 tys. zł ma formę spłaty części kapitału przyznanego kredytu.
 • Beneficjent uiszcza należny podatek dochodowy związany z udzielonym ze środków NFOS i GW dofinansowaniem
 • Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu.
 • Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.
* wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie 40 kWh/m2rok
** wytyczne do programu priorytetowego
*** program priorytetowy

Data publikacji: 2013.02.07

Poradnik inwestora07/03/2018DACH
Więźba z fabryki – oszczędność czasu i pieniędzy
Tak w budownictwie jak i w życiu codziennym następują nieustanne zmiany. Coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie. W coraz większym stopniu stosuje się specjalistyczne wydajne masz...
26/10/2017WNĘTRZA - INSPIRACJE I PORADY
Sypialnia na poddaszu
Zdecydowana większość wznoszonych obecnie domów jednorodzinnych to budynki parterowe z przestrzenią mieszkalną pod stromym dachem. Każdy, kto wybiera projekt takiego domu, decyduje, że sypialn...
25/10/2017WYBÓR PROJEKTU DOMU
Nie za duży, nie za mały lecz w sam raz!
Średni – to nie brzmi najlepiej, prawda? A my właśnie pokazujemy nasze średniaki. Uściślijmy jednak - chodzi wyłącznie o wielkość domów: zebrane tu propozycje mają od 115 do 135m2 powier...
11/10/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
HH easy - pakiet płytek
Od zarania dziejów człowiek zmieniał otaczającą go przestrzeń zaznaczając swoją indywidualność i pomysłowość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz w myśl zasady, że budowanie powi...
Reklama
Fakro
Reklama
Solbet
Reklama
Viessmann
Reklama