FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > ZAKUP I ADAPTACJA > Informacje o projekcie > Systemy grzewcze w naszych projektach

Jakie systemy ogrzewania domu uwzględnione są w projektach Archetonu?

W ofercie Archetonu znajdują się głównie domy, w których system centralnego ogrzewania rozwiązano w oparciu o kotły gazowe. Najczęściej zaprojektowano je w oddzielnych pomieszczeniach technicznych - kotłowniach, rzadziej, w przypadku małych domów, w łazience bądź w kuchni. Niewielką grupę stanowią projekty z kotłowniami na węgiel (m.in. projekty Ewa z piwnicą, Modrzyk Karbo, Nuta Karbo).
Do rozprowadzenie ciepła proponujemy głównie systemy grzejników montowanych pod oknami. Większość projektów (zwłaszcza te opracowane po roku 2008) przewiduje grubość warstw posadzkowych uwzględniającą możliwość adaptacji projektu do ogrzewania podłogowego. Dodatkowo większość projektów przewiduje kominek w salonie. Rodzaj kominka i sposób jego wykorzystania w celu wspomagania ogrzewania budynku, zależy od decyzji inwestora i jest kwestią adaptacji projektu instalacji c.o. (np. kominek płaszczem wodnym lub z nadmuchem) przez uprawnionego projektanta.
Uwaga! Kominek nie może być jedynym sposobem ogrzewania domu użytkowanego przez cały rok. Wspomaganie ogrzewania na bazie kotła c.o. w systemie wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiem ciepła ze zużytego powietrza) zaproponowano w projektach z kolekcji EKO. Zastosowanie kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) możliwe jest w domach Archetonu po prostej adaptacji wykonanej na zlecenie inwestora przez uprawnionego projektanta instalacji.
Uwaga!
Ze względu na przewagę rozwiązań opartych o kotły gazowe w ofercie Archetonu, a jednocześnie w odpowiedzi na zainteresowanie Klientów innymi rodzajami paliwa, nasza firma proponuje Państwu alternatywne rozwiązanie ogrzewania domu kotłem na paliwo stałe wszędzie tam, gdzie tylko pozwalają na to rozmiary kotłowni.
Wykonujemy dodatkowo projekty instalacji sanitarnych z uwzględnieniem zamiany kotła gazowego (pracującego na potrzeby ogrzewania budynku oraz ciepłej wody) na kocioł opalany paliwem stałym. Są to tzw. aneksy na paliwo stałej. Rozwiązania takie mogą mieć zastosowanie w przypadkach, gdy nie ma możliwości wykonania instalacji gazowej z powodu braku sieci gazowej lub, gdy z innych względów, choćby ekonomicznych, zainstalowanie kotła gazowego nie jest preferowane przez inwestora.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.