FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

strona główna > ZAKUP I ADAPTACJA > Informacje o projekcie > Kotłownie na paliwa stałe

Kotłownie na paliwa stałe

Proponujemy alternatywne rozwiązanie ogrzewania domu kotłami na paliwo stałe wszędzie tam, gdzie tylko pozwalają na to rozmiary kotłowni.
Projektowane przez nas domy najczęściej ogrzewane są w oparciu o kotłownie gazowe. Kotły centralnego ogrzewania lokalizowane są w oddzielnych pomieszczeniach technicznych - kotłowniach, czasami w przypadku małych domów w łazience.
Wykonujemy dodatkowe projekty instalacji sanitarnych z uwzględnieniem zamiany kotła gazowego, pracującego na potrzeby ogrzewania budynku i ciepłej wody, na kocioł opalany paliwem stałym.
  • W przypadku, gdy kotłownia ma powierzchnię, pozwalającą zmieścić kocioł tak zwany retortowy czyli ze zbiornikiem paliwa i z automatycznym podajnikiem, proponujemy zastąpienie kotła gazowego, kotłem opalanym paliwem ekologicznym: ekogroszkiem, pelletami czy zbożem. W takim przypadku paliwo uzupełnia się w zbiorniku paliwa raz na kilka dni i jest ono na bieżąco, w miarę zapotrzebowania automatycznie dozowane i podawane poprzez podajnik ślimakowy do komory spalania kotła. Nie wymaga to stałego nadzorowania pracy kotła i uzupełniania paliwa, ponieważ funkcjonowanie kotłowni jest w znacznym stopniu zmechanizowane.
  • W mniejszych kotłowniach proponujemy alternatywnie kotły na paliwo stałe - np. węgiel kamienny z możliwością zastosowania paliwa zastępczego: drewna, zrębków, brykietów drzewnych, miału itp. Kotły te nie posiadają zasobnika paliwa i automatycznego podajnika, mają mniejsze wymiary.
Ekogroszek - to paliwo stałe wytwarzane z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki(poniżej 0,6%), małej zawartości wody i substancji niepalnych. Na skutek tego podczas spalania wytwarzane są niewielkie ilości tlenków siarki, po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Rozmiary ziaren ekogroszku (groszku węglowego) od 0,5 cm do 2,5 cm pozwalają stosować automatyczne dozowniki węgla. Dzięki użyciu takich dozowników w piecach retortowych w wyniku spalania powstaje mała ilość tlenku węgla.
Pellety ( z ang. kulka, granulka, tabletka)- to materiał opałowy powstający ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków. Mają postać granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów, konfekcjonowane są najczęściej w workach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność. Powoduje to powstawanie w procesie spalania niewielkiej ilość popiołu, stąd ich użycie jest wygodne w kotłach centralnego ogrzewania wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik.
Nasze projekty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, między innymi: “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie‘’ wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.), Polską Normą oraz wytycznymi producentów kotłów i wiedzą techniczną.

Data publikacji: 2009.10.08
Na ten sam temat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.