infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > PORADNIK INWESTORA > SŁOWNICZEK INWESTORA

Słowniczek inwestora - przydatne pojęcia

Adaptacja
niezbędne dostosowanie projektu gotowego do wszelkich warunków konkretnej lokalizacji, a także wprowadzenie zmian wynikających z życzeń i potrzeb inwestora. Czytaj: Zmiany w projekcie.
Architekt adaptujący
uprawniony projektant branży architektonicznej, który na zlecenie inwestora dokonuje zmiany w projekcie oraz dostosowuje projekt gotowy do warunków konkretnej lokalizacji (warunków gruntowych, ukształtowania terenu, wymogów miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy- tzw. WZ). Opracowana przez architekta adaptującego dokumentacja staje się ważnym projektem budowlanym (częścią dokumentacji budowy), który stanowi jeden z załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.
Dziennik budowy
zakładany jeszcze przed rozpoczęciem budowy, zgodny ze wzorem określonym przepisami** dokument przeznaczony do chronologicznej rejestracji przebiegu budowy oraz wszelkich okoliczności zachodzących w jej toku i mających znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonywania robót budowlanych; wpisów dokonywać mogą: projektant, kierownik budowy, inwestor i pracownicy organów uprawnionych do dokonywania kontroli na budowie (np. inspektor nadzoru budowlanego). Czytaj: Dziennik budowy
Kalenica
krawędź przecięcia dwóch połaci dachu; najczęściej mówimy o kalenicy głównej, która jest poziomą, najwyższą częścią dachu; kalenice narożne powstają na przecięciu skośnych krawędzi dachu wielospadowego.
Kierownik budowy
w rozumieniu prawa budowlanego: jeden z uczestników procesu budowlanego (oprócz inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta); osoba z odpowiednimi uprawnieniami odpowiedzialna za teren budowy, znajdujące się na nim obiekty i bezpieczeństwo na budowie; organizuje i kieruje budową w sposób zgodny z projektem i przepisami, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje dokumentację powykonawczą i zgłasza obiekt do odbioru.
Kubatura
objętość liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji pod i nad terenem (powierzchnia całkowita razy wysokość kondygnacji); piwnice liczone są od spodu płyty konstrukcyjnej posadzki z pominięciem ław fundamentowych. Wszystkie elementy wykraczające poza obrys bryły budynku wliczane są w całości , tak samo jak objętość poddasza i stryszku.
Lukarna
konstrukcja więźby dachu nadbudowana w jego połaci w celu zamknięcia przestrzeń dla tradycyjnego (pionowego) okno doświetlającego poddasze; bywa też nazywana jaskółką lub kukułką i może przybierać rozmaite kształty.
Powierzchnia całkowita
powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży itp.
Powierzchnia netto*
powierzchnia wszystkich pomieszczeń w świetle konstrukcji (pow. brutto minus konstrukcja). W potocznym znaczeniu oznacza powierzchnię wszystkich posadzek w domu.
Powierzchnia użytkowa* (obowiązuje od projektów - Nowości 2012r. )
powierzchnia zgodna z podstawową (mieszkalną) funkcją budynku. Powierzchnia, na której wysokość pomieszczenia wynosi więcej niż 220 cm wliczana jest w całości; powierzchnia ograniczona na rzucie liniami wysokości od 220 cm do 140 cm zaliczana jest w połowie, a powierzchnia pomieszczenia o wysokości mniejszej niż 140 cm jest pomijana.
Do powierzchni użytkowej nie zalicza się pomocniczej komunikacji wewnętrznej, a także pomieszczeń technicznych i gospodarczych.
Powierzchnia użytkowa* ( obowiązywało w projektach powstałych wcześniej niż Nowości - 2012r. )
powierzchnia zgodna z podstawową (mieszkalną) funkcją budynku, ogranicza ją na rzucie linia h=190 cm wyznaczona przez poruszającego się w pozycji wyprostowanej człowieka. Do powierzchni użytkowej nie zalicza się pomocniczej komunikacji wewnętrznej, a także pomieszczeń technicznych i gospodarczych.
Informacje w opisie technicznym starszych projektów jest sukcesywnie aktualizowana do nowych przepisów!
Powierzchnia zabudowy
powierzchnia ograniczona obrysem zewnętrznym obiektu na poziomie parteru.
Projekt gotowy
Wg „Stanowiska w sprawie stosowania w budownictwie tzw. projektów gotowych w świetle ustawy Prawo Budowlane z 1994 r.”, które 30.12.1994 r. określiło ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa jest to:
wydawnictwo w postaci druku lub kopii zawierające opracowanie projektowe obiektu budowlanego o zakresie co najmniej projektu architektoniczno-budowlanego, przeznaczone do wykorzystania przez nabywcę-inwestora, bez zmian lub ze zmianami, przy realizacji jego zamiarów inwestycyjnych,

Jednocześnie, zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133):
Projekt gotowy może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu go do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz po sporządzeniu stosownego projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Tablica budowlana
wymagana przepisami**, umieszczana na budowie (przez jej kierownika) w widocznym z drogi publicznej miejscu, żółta tablica informacyjna zawierająca dane dotyczące budowy ( m. in.: adres, nr pozwolenia, dane inwestora, projektanta, kierownika budowy, wykonawcy itp.). Czytaj: Tablica budowlana Ściana szczytowa
zewnętrzna ściana konstrukcyjna budynku (lub jego części np. lukarny) , prostopadła do kalenicy głównej dachu dwuspadowego
Ścianka kolankowa
ściana poddasza, ustawiona nad ścianami zewnętrznymi domu na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji. Na niej oparta jest konstrukcja więźby dachowej. Ścianka przenosi obciążenie z dachu na strop i ściany niższej kondygnacji. Wykonuje się ją po to, by zwiększyć wysokość i przestrzeń poddasza.
Ściany działowe
ściany dzielące przestrzeń budynku na pomieszczenia; nie mają w konstrukcji budynku własności nośnych; można je realizować lub nie, bez zgody autora projektu jednak całkowita dowolność w ich rozmieszczaniu dopuszczalna jest tylko na kondygnacji naziemnej, ścianki działowe ustawione na stropach, jeśli nie są lekkimi ściankami gipsowo-kartonowymi, mogą być przemieszczane, zwłaszcza na stropach gęsto żebrowych lub drewnianych, tylko pod okiem uprawnionego projektanta.
Ściany nośne
inaczej: ściany konstrukcyjne , przenoszą obciążenia ze stropów, schodów, dachu itp. na fundamenty; zmiany dotyczące ich położenia, grubości lub materiałów, z jakich są wykonane wymagają zgody autora projektu i mogą się odbywać tylko pod nadzorem uprawnionego projektanta.
Wykusz
część budynku wysunięta wspornikowo na zewnątrz ze ściany i nadwieszona nad poziomem terenu; może przybierać rozmaite formy i być zwieńczony własnym daszkiem lub np. balkonem; część budynku wysunięta na zewnątrz ze ściany lecz już od poziomu parteru i mająca własny fundament to ryzalit.
Wysokość budynku
wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej.
Wysokość do kalenicy
wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do kalenicy (głównej).
*Informujemy, że sumy powierzchni poszczególnych kondygnacji prezentowanych przy rzutach podajemy bez rozróżniania na powierzchnię użytkową i netto.
** Prawo budowlane nakazuje prowadzenie dziennika budowy, oraz umieszczenia tablicy informacyjnej; przepisy wykonawcze w tej sprawie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy (…), tablicy informacyjnej (…) Dz. U. Nr 108 poz. 953

Poradnik inwestora29/05/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
Jak powiększyć przestrzeń na poddaszu? Nowa kolekcja firmy VELUX
Poczucie przestrzeni, panoramiczny widok, niezwykłe możliwości aranżacji i komfortowe miejsce do życia – tak wiele można zyskać wykorzystując na poddaszu nowatorskie rozwiązania firmy VELUX...
11/05/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
Nowe, trzyszybowe okno dachowe VELUX do łazienki i kuchni
Energooszczędne, trzyszybowe, odporne na wilgoć i w przystępnej cenie – to główne zalety nowego okna dachowego VELUX GLU, które dostępne jest w podstawowej ofercie firmy od kwietnia....
28/04/2017TEMATY SPECJALNE
Aplikacja ViCare – instalacja grzewcza zawsze pod kontrolą
Nowa aplikacja mobilna Viessmann ViCare App to sposób na komfortową obsługę urządzenia grzewczego przez Internet....
26/04/2017MATERIAŁY BUDOWLANE
Dom aktywnych rozwiązań stworzony dla Twojego komfortu!
Z inicjatywy firmy VELUX i sześciu pracowni architektonicznych powstała kolekcja projektów nowoczesnych domów nawiązująca do idei budownictwa aktywnego...
Reklama
Convector
Reklama
Fakro
Reklama
Purmo
Reklama
Awilux
Reklama
Solbet
Reklama
Viessmann
Reklama