infolinia 801 80 80 80
www.archeton.plstrona główna > Dom na Miarę > Archeton Finanse > słownik terminologii fachowej

Słownik terminologii fachowej

Wyjasnienie terminów występujących w umowach
Baner
Podpis zdjęcia
 • Aneks - zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej często odpłatnie w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.
 • Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości - jest to wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.
 • Cesja ubezpieczenia - przeniesienie praw przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz banku
 • Deklaracja wekslowa – deklaracja składana łącznie z wekslem in blanco, zawierająca porozumienie z wierzycielem co do sposobu wypełnienia weksla.
 • Efektywna stopa procentowa – liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.
 • EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa, po jakiej największe banki w strefie EURO są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w euro na ustalony okres.
 • Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione miedzy wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Wniosek do sadu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu. W bankowości hipoteka jest formą zabezpieczenia wierzytelności banku przede wszystkim kredytów hipotecznych.
 • Hipoteka kaucyjna – hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieoznaczonej - wpisana do księgi wieczystej
 • Hipoteka zwykła – hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności oznaczonej, co do rodzaju i wysokości – wpisana do księgi wieczystej
 • Karencja – okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.
 • Kredyt denominowany - kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polska wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.
 • Kredyt walutowy – kredyt udzielony i spłacany w walucie obcej (bez przeliczania na walutę polska).
 • Kredytobiorca - osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego.
 • Księga Wieczysta – urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sadów rejonowych.
 • LIBOR – (London Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M(iesięcznych), 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego, z godziny 11.00 czasu londyńskiego, przyjęta dla potrzeb ustalania oprocentowania kredytów w walutach wymienialnych – USD, CHF, EUR.
 • Marża - stała wartość wyrażona w punktach procentowych, ustalona przez bank.
 • Nominalna stopa procentowa – to informacja określająca wysokość odsetek od kredytu przy założeniu spłaty jednorazowej na koniec okresu rocznego.
 • Ograniczone prawo rzeczowe - ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.
 • Okres kredytowania - okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.
 • Okres odsetkowy - okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.
 • Okres przejściowy - okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.
 • Okres spłaty - okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umowa kredytu.
 • Okres wykorzystania kredytu - okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.
 • Oprocentowanie – liczbowo wyrażona wysokość stopy procentowej.
 • Oprocentowanie stałe - stopa, według której oprocentowany jest kredyt, ustalona, jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulęgająca zmianie w określonym czasie.
 • Oprocentowanie zmienne - stopa, według której oprocentowany jest kredyt, ustalana, jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.
 • Poręczenie – według prawa cywilnego jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje sie do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie.
 • Promesa kredytowa - dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.
 • Przejściowe zabezpieczenie - zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inna w trakcie okresu kredytowania.
 • Rachunek kredytu - rachunek, na którym prowadzi sie ewidencje zadłużenia w całym okresie kredytowania.
 • Rata kredytu - łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.
 • Raty malejące - raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają sie równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia.
 • Rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza sie z każdą następna rata. Początkowo wiec rata kapitałowo-odsetkowa jest największą i z każda następna rata maleje obciażenie dla kredytobiorcy.
 • Raty równe - obejmują spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowej maleje, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.
 • Realna stopa oprocentowania – określa oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem inflacji.
 • Ryzyko kursowe - ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa - uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.
 • Spread walutowy - różnica miedzy kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży.
 • Transza - cześć kwoty kredytu wypłacana zgodnie z umowa i ustalonym harmonogramem.
 • Ubezpieczenie kredytu - to jedna z form przejściowego zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, ubezpieczający zaś jest zobowiązany do przedstawienia warunków umowy kredytu.
 • Weksel in blanco - zawiera tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę, wraz z deklaracja wekslowa jest przyjmowany do zabezpieczenia bankowi zwrotu kredytu. Dla jego ważności wystarczy podpis Kredytobiorcy na urzędowym formularzu. Z reguły nie wypełnia sie kwoty i daty płatności, nie jest bowiem ona znana w momencie wystawienia. Nie jest również znana wymagalna na dzień płatności weksla kwota kredytu wraz z odsetkami.
 • WIBOR – (Warsaw Interbank Offered Rate) stawka dla terminów 1M, 3M, 6M i 12M z rynku międzybankowego czyli średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Wartość stóp procentowych ustalana jest zgodnie z "Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID" i podawana na stronie „WIBO” serwisu REUTERS z godziny 11.00 czasu srodkowoeuropejskiego.
 • Wierzyciel - osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania od dłużnika (Kredytobiorcy) należności w postaci świadczenia pieniężnego.
 • Wkład własny - stanowi różnice pomiędzy kosztami przedsięwzięcia a kwota kredytu.
 • Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio) – współczynnik wartości kwoty kredytu hipotecznego do wycenionej wartości nieruchomości bądź do jej ceny sprzedaży.
 • Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe) – zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.
 • Zadłużenie - kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.
 • Zdolność kredytowa - przez zdolność kredytowa bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.
Na ten sam temat