FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument oceniający zapotrzebowanie na energię wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także rodzaj tej energii. Ocena zaznaczana jest na specjalnej skali.
Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawiane jest istniejącemu budynkowi, a nie projektowi. Wykonanie świadectwa zleca inwestor uprawnionemu do tego specjaliście po zakończeniu budowy. Dokument ważny jest przez dziesięć lat.
Od dnia 01.01. 2009r. aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne, aby we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego zgłosić zakończenie budowy, sprzedać lub wynająć swój dom.

Akty prawne

Polska, jako członek Unii Europejskiej, wdrożyła Dyrektywę 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącą jakości energetycznej budynków i nazywaną tez dyrektywą EPBD (ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING DIRECTIVE). Przygotowano następujące akty prawne:
 • Ustawa z dn. 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane wprowadza m.in.:
  - zapis w art. 5: "(…) dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat."
 • - zapis w art. 57 rozszerzający listę dokumentów (ust1 pkt7), które inwestor obowiązany jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
  Przepisy techniczno-budowlane zawarte w tym rozporządzeniu zaostrzają m.in. niektóre wymogi ciepłochronności nowo projektowanych budynków, np. współczynniki przenikania ciepła dla ścian, stropodachów, podłóg na gruncie i okien.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (…) oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
  Zawartość tego rozporządzenia jest instrukcją wykonywania charakterystyki energetycznej budynku i sporządzania świadectw przez uprawnione do tego osoby. Ocena energetyczna budynku nie będzie wyrażana w klasach, jak to przewidywano wcześniej, ale zaznaczana na specjalnej skali
Przepisy weszły w życie z dniem 01.01.2009r.

Poradnik inwestora30/03/2021STOLARKA BUDOWLANA
Przyjemny klimat na poddaszu przez cały rok
Poddasze to zaciszna część budynku, w której możemy zorganizować sobie wygodną przestrzeń wypoczynku bądź spokojne miejsce pracy. Niezależnie od funkcji pomieszczeń na poddaszu, zawsze pot...
18/03/2021IZOLACJE I ELEWACJE BUDYNKU
Jak wybrać właściwy kolor fasady?
Elewacja domu to coś więcej niż warstwa ochronna budynku. To także wizytówka mieszkańców, która wspólnie z projektem domu określa ich gust oraz stosunek do świata...
16/02/2021WYBÓR DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Budowa domu na wąskiej działce
Zaprojektowanie i budowa domu na wąskiej działce, tak aby był on funkcjonalny i estetyczny, jest zadaniem dość trudnym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Jednak obecnie mały metraż dzia...
11/01/2021WYBÓR PROJEKTU DOMU
Dom parterowy - zalety i wady
Dom parterowy, parterówka, projekty domów, projekt domu, projekty domow, projekt dom, budowa domu, dom a wąską działkę, dom tani w budowie...
Reklama
VELUX
Reklama
Solbet
Reklama
JAWAR
Reklama
FAKRO
Reklama
Gór-stal

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.