FaceBook
infolinia 801 80 80 80
www.archeton.pl

Drukuj

Usługi projektowe

Kupując projekt gotowy należy pamiętać, że musi on zostać zaadaptowany do sytuacji istniejącej na konkretnej działce budowlanej. Konieczność dokonania adaptacji wynika przede wszystkim z uwarunkowań terenu, tj. możliwej orientacji budynku, rodzaju gruntu, uwzględnienia elementów związanych z instalacjami.
Adaptacja polega na przygotowaniu projektu zagospodarowania działki oraz na ewentualnym wprowadzeniu zmian w zakresie dopuszczonym w projekcie, a także wszystkich zmian pozaplanowych dopuszczonych do wykonania na podstawie odrębnej zgody autora projektu.
Adaptację projektu może wykonać wyłącznie projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Projektanci adaptujący projekt do warunków miejscowych i potrzeb inwestora biorą za niego pełną odpowiedzialność.

Projekt zagospodarowania działki

Zakupiony projekt gotowy należy dostosować do warunków konkretnej lokalizacji. W ramach umowy o adaptację uprawniony projektant wykonuje projekt zagospodarowania działki. Polega on na wrysowaniu rzutu budynku na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zachowaniem przepisowych odległości, zaznaczeniem wjazdu i wejścia na posesję oraz przebiegu przyłączy instalacyjnych. Sporządzenie planu obejmuje również:
 • ostateczne, precyzyjne ustawienie domu na działce,
 • usytuowanie wjazdu, ogrodzenia, śmietnika,
 • usytuowanie zbiornika na nieczystości,
 • dojścia, dojazdy, miejsce na samochód, ewentualnie wolno stojący garaż,
 • układ zieleni istniejącej i projektowanej.

Zmiany w projektach

Klienci często planują modyfikacje funkcjonalne - na przykład połączenie lub oddzielenie pomieszczeń, dodanie kominka, a także zmiany technologiczne - chcą wykonać dom z materiałów innych niż przewiduje projekt. Te zmiany mogą być zrealizowane wyłącznie przez uprawnionego projektanta. Nasze doświadczenie wskazuje, że indywidualne oczekiwania i potrzeby inwestorów często wykraczają poza listę dopuszczalnych zmian, dlatego też niezbędne jest otrzymanie pisemnej zgody autora na odstępstwa w gotowym projekcie.

W ramach umowy adaptacji opracowujemy:

 • projekt zamienny uwzględniający m.in. zmiany:
  • technologii w obrębie ścian, stropów, schodów,
  • rozmieszczenia i rodzaju otworów okiennych i drzwiowych,
  • funkcji i rodzaju użytkowania,
  • w obrębie rozstawu ścian nośnych, rozpiętości stropów, rodzaju wykuszy, podcieni i zadaszeń,
  • w zakresie likwidacji lub doprojektowania garażu, piwnicy, kominka, balkonu, lukarny, okna połaciowego,
  • rozwiązań instalacyjnych w zakresie rodzaju opału i systemu ogrzewania.
 • projekt zagospodarowania działki z dostosowaniem do warunków miejscowych (w biurach w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie)
 • projekt indywidualny wykonany w ramach adaptacji na życzenie Klienta na podstawie wybranego projektu gotowego.
Świadczone przez naszą firmę usługi są konkurencyjne pod względem jakości i ceny opracowania.


Zapraszamy do kontaktu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, Szanowny kliencie
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest ARCHETON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków reprezentowana przez Zarząd.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:
 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe administratora danych osobowych: e-mail: ado@archeton.pl.